top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

  1. De factuur dient contant betaald te worden, tenzij een andersluidende overeenkomst bestaat die schriftelijk is vastgelegd en door beide partijen ondertekend.

  2. Bij niet-contante betaling zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden vermeerderd met € 50,00 en een verwijlintrest van 1,0 %  per maand. Deze verwijlintrest wordt aangerekend vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de factuur is gemaakt. Per begonnen maand wordt de verwijlintrest voor de ganse maand aangerekend.

  3. Klachten in verband met de uitgevoerde werken worden enkel in acht genomen indien deze per aangetekend schrijven gebeuren, binnen 1 week na de uitvoering van de werken.

  4. Elke schade en de daaruit volgende kosten (zoals omspitten van gazon, uitbreken van bestrating, rooien van planten, breken van afvoerleidingen...) ten gevolge van de uitvoering van de ruiming- en/of ontstoppingswerken, zijn ten laste van de klant. Meerwerken ten gevolge van slechte bereikbaarheid van putten, riolen, watertoevoer of ontstoppingen, zijn ten laste van de klant.

  5. Enkel de handelsrechtbank van Turnhout is bevoegd voor elke betwisting.

bottom of page